Background Image

Phase I

Fase I

September 2017- December 2017

The start of something new

Het begin van een nieuw hoofdstuk

After forming our group and deciding we want to continue the efforts we made while in high school we discussed on what we would do. We started by defining our goals: to bring an interesting story that motivates people to "be aware" in a broad sense of the word. For us, the best option is to focus on education and motivation. Plastic and wood recycling is one of the topics that is both near to our heart and in line with our capabilities as a group. Because we want to reach a broad audience we chose to create a mobile platform so we can meet people on their terms and make it an easy step to get to know the recycling story. All these plans needed some structure. The first necessity of our plan is to create a legal frame for our actions and develop the tools we need. This includes forming a non-profit organisation (VZW Chillkameel), talking to insurance companies, accountants,.. We also need to make sure our machines are safe to use, therefore safety checks have to be done by certified companies. After contacting these companies we started on the materials we need to make our machines. The blueprints we use for our plastic recycling machines are those made by "Precious plastic". We will add an air filtration system and develop our own molds for creating plastic objects. The design adaptations, gathering of materials and ultimately building these machines is all part of what we call phase one.

Met onze hechte groep beslisten we uiteindelijk om onze ecologische geestdrift van op de middelbare school voort te zetten, het brainstormen kon beginnen! We begonnen met het vastleggen van ons doel: een interessant verhaal brengen dat mensen motiveert om in brede zin ’bewust’ te zijn. Voor ons is de beste optie om te focussen op opvoeding en motivatie. Plastic- en houtrecyclage zijn onderwerpen die ons nauw aan het hart liggen en in de baan liggen van onze capaciteiten als groep. Aangezien we een breed publiek willen bereiken kozen we ervoor om een mobiel centrum creëren. Zo kunnen we het verhaal tot bij de mensen brengen en bijgevolg de boodschap van het recycleerplan versterken. Natuurlijk hadden deze plannen wat structuur nodig. De eerste noodzaak van ons plan is er voor zorgen dat alles legaal verloopt, bijkomend is het verzamelen en ontwikkelen van de benodigdheden om het project te lanceren. Daarbij hoort het oprichten van een vzw (vzw Chillkameel), verzekeringsmaatschappijen en boekhouders aanspreken etc. Uiteraard staat ook veiligheid centraal. Onze machines moeten veilig zijn voor gebruik, daarom moeten ze enkele checks doorstaan en goedgekeurd worden door gecertificeerde bedrijven. Na het contacteren van deze instanties, begonnen we met de materialen nodig voor de bouw van onze machines. De blauwdrukken voor deze plastic recyclage machines zijn gemaakt door "Precious Plastic". We zijn van plan een luchtzuiveringssysteem toe te voegen en ook onze eigen mallen te maken voor het vormen van nieuwe plastic voorwerpen. De aanpassingen aan het design, het bijeenzoeken van de materialen en het uiteindelijk bouwen van de machines zijn behoren allemaal tot wat wij fase 1 noemen.


The recycling machines

De recyclage machines

We are lucky to have found the website and community founded by Dave Hakkens: precious plastic and www.davehakkens.nl where we found our first inspiration for the project. Using waste as resource for new products shows that we can close the loop. We hope to be obsolete in the future when every product made is not only designed to be used but also to be easily recycled. For our plastic recycling we are building the "shredder", "injector" and "extrudor" machines but will adapt them so they can be placed on our mobile recycling center.

Our roots as a group lie in the connection we made while trying to create a piece of nature within the walls of our school. We love working outdoors and decided to work with natural materials. We will collect wood logs (european species), old EU palletes and other construction woods to upscale to bird houses, insect hotels, flower pots and other handy objects. All the woodworking tools we need to get started are already at our disposal.

Gelukkig hebben we de website en community gevonden die gemaakt is door Dave Hakkens: precious plastic en www.davehakkens.nl. Hier hebben we onze eerste inspiratie gevonden voor het project. Het hergebruiken van afval om nieuwe producten te maken, toont ons hoe we er een gesloten cirkel mee kunnen vormen. We hopen dat in de toekomst elk product ook gemakkelijk recycleerbaar is. Om plastic the recycleren gaan we de "shredder", "injector" en "extrudor" machines maken, maar we vormen ze om, zodat ze in ons mobiel recyclagecentrum zouden passen.

Onze groep kwam samen toen we probeerden een stukje natuur binnen de muren van onze school te brengen. We houden ervan om buiten te werken en besloten om met natuurlijke matrialen aan de slag te gaan. Wij gaan ook Europees hout, oude EU-palleten en ander constructiehout verzamelen om vogelhuisjes, insecten hotels, bloempotten en andere producten te maken. Al het houtbewerking gereedschap is al in ons bezit.


Our Progress

Onze vooruitgang

To keep you informed on our progress we made a list!

Om u op de hoogte te houden hebben we een lijst gemaakt!

 • Building a website (still in progress)
 • Making a plan of action and timeframe
 • Making a cost analysis
 • Informing on crowdfunding campaingns (comming online after phase III)
 • Meeting an accountant
 • Writing the documents to form a non-profit
 • Compiling a bill of materials for plastic recycling
 • Meeting professional machine builder
 • Making the non-profit official
 • Signing our first sponsor deals for materials (Thanks to Noesen Staal, Dirickx Consulting, Brightwolves, Elektro Dermo
 • Getting a bank account
 • Setting up a fund raising action: selling Bio cotton hodies
 • Getting the first parts lasercut (Thanks to BLC)
 • Setting up a TROOPER account
 • Het bouwen van een website (nog steeds in de maak)
 • Het maken van een plan en een tijdskalender
 • Het maken van een kostenanalyse
 • Het informeren van de crowdfunding campagne (komt online na fase III)
 • Afspraak met de boekhouder
 • Het opstellen van de documenten voor de VZW
 • Het samenstellen van een lijst met alle matrialen en benodigdheden
 • Contact opnemen met professionele machinemakers
 • De VZW officieel maken
 • Onze eerste sponsordeals maken (Dankzij Noesen Staal, Dirickx Consulting, Brightwolves, Elektro Dermo
 • Het maken van een bankaccount
 • Het maken van een inzamelactie: het verkopen van Bio katoen truien
 • Het krijgen van onze eerste lasergecutte delen (Dankzij BLC)
 • Een TROOPER account aanmaken

Photos

Foto's

You can follow our story in images via Instagram

Je kan ons verhaal volgen via de foto's van Instagram

Our Instagram Story Ons Instagram Verhaal